Nieuwe methode van archiefselectie: uw reactie graag

De Staatssecretaris van OCW heeft de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over een nieuwe aanpak en methodiek van de selectie van de rijksarchieven. De Raad streeft er naar dit advies uiterlijk 1 juli uit te brengen.
De Raad voor Cultuur nodigt iedereen die zich betrokken voelt bij dit thema (als archiefbeheerder, archiefonderzoeker of anderszins) graag uit om te reageren. De Raad zou het bijzonder op prijs stellen uiterlijk tegen eind april over deze commentaren te kunnen beschikken. Deze kunnen dan nog worden ingebracht in een expertmeeting, die begin mei zal worden gehouden.
Uw reactie aan de Raad kunt u richten aan: info@cultuur.nl.