Die Haghe Prijs 2012

Dit jaar wordt weer de Die Haghe Prijs uitgereikt. Voor diegenen die werk willen insturen om deze prijs te winnen, volgt hieronder het reglement.

 1. De geschiedkundige vereniging Die Haghe looft sinds 1970 eenmaal per twee jaar een prijs uit ten bedrage van max. € 5.000,- met de bedoeling het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Den Haag en omstreken te bevorderen.
 2. De prijs wordt uitgereikt aan een scriptie, een gepubliceerd artikel, of een boek, alle de schriftelijke neerslag van een oorspronkelijke op bronnenonderzoek gebaseerde studie. De scriptie dient een omvang te hebben van tenminste 5.000 en ten hoogste 21.000 woorden. De voorkeur van de jury bij de toekenning van de prijs gaat uit naar een nog niet gepubliceerde, oorspronkelijke scriptie. Pas bij onvoldoende kwantiteit en kwaliteit van scripties zullen artikelen of boeken die niet langer dan twee jaar geleden zijn gepubliceerd, kunnen meedingen naar de prijs, dit ter beoordeling van de jury.
 3. Er moet voor alle categorieën een duidelijke relatie zijn tussen het onderwerp van de studie en de geschiedenis van Den Haag. Hierbij wordt zowel gedacht aan een studie op het gebied van de sociale, economische, architectonische, medische, bestuurlijke, letterkundige of topografische geschiedenis als aan een geologische, geografische, biografische, archeologische of kunsthistorische studie.
 4. De deelname in de vorm van een scriptie staat open voor ieder die zich al dan niet in het kader van een werkkring, studie of liefhebberij bezighoudt met het doen van historisch onderzoek.
 5. Inzending van een werkstuk houdt in dat men akkoord gaat met eventuele publicatie ervan in het Jaarboek van Die Haghe. Jury en bestuur laten de redactie van het Jaarboek de vrijheid al dan niet tot het publiceren van ingezonden (en eventueel bekroonde) werkstukken over te gaan.
 6. Alle inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit: de Gemeentearchivaris van ’s-Gravenhage (voorz.), prof.dr. C.A. Chavannes-Mazèl en H.S. van Aartsen-Warsen.
 7. De jury rapporteert aan het bestuur van Die Haghe, dat de prijs toekent overeenkomstig het advies van de jury. Als geen inzendingen zijn binnengekomen of de jury van oordeel is, dat geen van de scripties, artikelen of boeken voor de prijs in aanmerking komt, vindt geen toekenning plaats.
 8. Niet bekroonde en evenmin voor publicatie in aanmerking komende werkstukken worden aan de auteurs teruggestuurd.
 9. Bestuur en jury zijn over de beoordeling van de ingezonden studies en het toekennen van de prijs geen verantwoording schuldig; correspondentie daarover zal niet worden gevoerd.
 10. De inzendingen voor de Die Haghe Prijs van 2012 moeten vóór 1 mei 2012 gezonden worden naar de secretaris van de jury, mw. P.A.M. Swenker, Gemeentearchief, Spui 70, 2511 BT ’s-Gravenhage, tel. 070-3537007.
 11. Voor nadere informatie betreffende de Die Haghe Prijs en voor toezending van ‘Aanwijzingen voor auteurs van artikelen voor het Jaarboek Die Haghe’ kan men zich eveneens tot de secretaris wenden.