Bijsterbosprijs

De Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis richt zich al meer dan 150 jaar op het uitdragen van kennis van de geschiedenis van de provincie Overijssel en het bevorderen van onderzoek daarnaar. Zij doet dit niet alleen door het organiseren van bijeenkomsten voor leden en het houden van lezingen, maar vooral door het publiceren van artikelen en boeken over de verschillende aspecten van de Overijsselse geschiedenis. Onregelmatig verschijnen er kleinere of grote publicaties in de serie ‘Werkení. Dit betreft zeer verschillenden onderwerpen: de stedelijke muntslag, het Compendium van het Overijssels recht vóór 1811, of de bibliografie van Overijssel. Maar wel regelmatig, ieder najaar, verschijnen de Overijsselse Historische Bijdragen, het jaarboek van de vereniging. Hierin worden losse artikelen gepubliceerd. Eens in de paar jaar is deze jaarbundel gewijd aan een bepaald thema, maar meestal bevat deze artikelen over uiteenlopende onderwerpen.
Ter aanmoediging van beginnende onderzoekers op het terrein van Overijsselse gewestelijke en lokale geschiedenis heeft de vereniging in 1990 de Bijsterbosprijs ingesteld. De prijs is genoemd naar Mr Johan Christiaan Bijsterbos, van 1850 af lid van de Staten van Overijssel, van 1852 tot 1860 gedeputeerde en vanaf 1860 griffier der Staten, medeoprichter in 1858 van de Vereeniging en tot 1894 haar eerste voorzitter.
De prijs wordt éénmaal in de drie jaar toegekend, voor het eerst in 1990, en bedraagt een geldsom van € 1.000,-. Een jury uit de redactie van de jaarbundel bepaalt welk artikel van een beginnend onderzoeker van zodanige kwaliteit is dat het in aanmerking komt voor de Bijsterbosprijs.
Om meer bekendheid te geven aan deze prijs en aan de mogelijkheid om hiervoor in aanmerking te komen richt de VORG zich op universitaire instituten die zich op de terreinen van geschiedbeoefening bewegen die mogelijkerwijs een raakvlak hebben met ons gewest. De vereniging wil de docenten verzoeken hun studenten te wijzen op Overijsselse onderwerpen die het onderzoeken waard zijn voor een scriptie of afstudeerproject. Wanneer hier een artikel uit komt en dit artikel geschikt is voor publicatie in de Overijsselse Historisch Bijdragen, kan de schrijver meedingen naar de Bijsterbosprijs. Dit lijkt de vereniging voor de studenten een zeer aantrekkelijk vooruitzicht. Aan de uitreiking wordt veel publiciteit gegeven wat niet alleen voor de vereniging, maar ook voor de onderzoeker belangrijk kan zijn. Hij of zij kan zijn onderzoek aan een breder publiek presenteren en mogelijk is het een stimulans voor vervolgonderzoek.